RH PARTNER plus s.r.o

Služby pre subjekty v oblasti stavebníctva a business consultingu

Kto sme?

Sme tím skúsených odborníkov poskytujúcich služby pre stavebných developerov, finančných investorov, finančné spoločnosti, štátne agentúry, súkromné podnikateľské subjekty v oblasti stavebníctva a business consultingu.

Našou prácou je aplikovanie praktických skúseností získaných v renomovaných stavebných, investorských a bankových spoločnostiach umožňujúcich klientom RH PARTNER plus s.r.o možnosť kvalitne a spoľahlivo nahradiť chýbajúce ľudské zdroje pre ich rozvojové zámery, alebo nájsť riešenie a realizovať krízové situácie v spoločnostiach alebo projektoch. Služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.

Služby v stavebníctve

Technický dozor stavieb

poskytovanie technických konzultácii pri financovaní stavebných projektov v etape ich prípravy, projektovania, realizácie

Projektový manažment

 riadenie projektov po stránke technickej, časovej, kvalitatívnej a finančnej tak, aby boli dodržané stanovené parametre a ciele projektov. 

Znalecké posudky

Znalecké posudky v odbore stavebníctvo, odvetvie ohodnocovanie nehnuteľností a pozemné stavby

poskytovanie technických konzultácii pri financovaní stavebných projektov v etape ich prípravy, projektovania, realizácie. Konzultácie pri výbere vhodných lokalít pre stavbu, zabezpečení posúdenia možnosti zástavby príslušnými úradmi a správcami inžinierskych sietí so záväzným stanoviskom k stavbe. Dozorná činnosť (stavebný dozor) na súlad kvality stavebného diela s projektovou dokumentáciou.

Poskytovanie technických konzultácii pri financovaní stavebných projektov v etape ich prípravy, projektovania, realizácie, ukončenia. Konzultácie pri výbere vhodných lokalít pre stavbu, zabezpečení posúdenia možnosti zástavby príslušnými úradmi a správcami inžinierskych sietí so záväzným stanoviskom k stavbe. Dozorná činnosť (stavebný dozor) na súlad kvality stavebného diela s projektovou dokumentáciou.

Konzultačný servis v etape prípravy a projektovania stavby:

 • zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby,
 • návrh podmienok na výber zhotoviteľa stavby alebo rekonštrukcie stavby,

Konzultačný servis v etape realizácie stavby:

 • odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavebného diela
 • kontrola začatia výstavby a včasného zavedenia stavebného denníka a jeho aktualizácie,
 • kontrolovanie kvality a rozsahu dodávok a prác vykonávaných na stavbe, ich zhody s projektom a podmienkami zmluvy a stavebného povolenia,
 • sledovanie doplnkov a zmien v projektovej dokumentácii, ktoré menia náklady, termíny a technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním,
 • sledovanie časového plánu – harmonogramu výstavby a riešenie rozporov.
 • kontrola cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy,
 • kontrola postupu prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv, upozorňuje klienta na prípadné neplnenie týchto termínov,
 • sledovanie odovzdávanie prác ďalším zhotoviteľom a ich náväzné činnosti v súlade so zmluvami,
 • kontrola vykonávania predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, konštrukcií a prác zhotoviteľom stavby včítane jeho podzhotoviteľov, vyžadovanie dokladov a kontrola výsledkov, ktoré preukazujú požadovanú kvalitu,
 • sledovanie zabudovávaných dodávok materiálov, strojov a konštrukcií, vyžadovanie predpísanej dokumentácie a dokladov o ich kvalite,
 • účasť na kontrolných dňoch na stavbe na koordináciu prác zhotoviteľa s jeho poddodávateľmi.

Konzultačný servis v etape ukončenia stavby:

 • vyhodnotenie zápisu z odovzdania a prevzatia stavby, sledovanie
 • kontrola odstránenia zistených nedostatkov a nedorobkov,
 • sledovanie a vyhodnotenie kolaudačného konania, splnenia podmienok kolaudačného rozhodnutia,
 • prevod správy objektu po kolaudácii budúcemu  užívateľovi.

Riadenie projektu po stránke technickej, časovej, kvalitatívnej a finančnej tak, aby boli dodržané stanovené parametre a ciele projektov. V závislosti od požiadavky klienta sa projektový manažér podieľa na:

 • koordinácii a  riadení všetkých fáz projektu: štúdie realizovateľnosti, projektu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu,
 • riadení rozpočtu,
 • koordinácii inžinieringu – obstaraní príslušných povolení  pre stavbu,
 • výberových konaní na dodávateľov prác ,
 • realizáciu stavby – riadení a koordinácii stavebného procesu, dohliadaní na výstavbu,
 • riadení interného tímu,
 • kolaudácii a uvedení do prevádzky  – zabezpečenie komplexného odskúšania, kolaudačných rozhodnutí a uvedenie stavby do prevádzky.

Znalecký posudok v odvetví ohodbnocovanie nehnuteľností môže byť vypracovaný pre odhad:

 • všeobecnej (trhovej) hodnoty nehnuteľností,
 • východiskovej (reprodukčnej), technickej (amortizovanej reprodukčnej) hodnoty stavieb
 • všeobecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach,
 • všeobecnej (trhovej) hodnoty nájomného,
 • výšky škody.

s účelom pre:  

 • hypotekárne úvery
 • dedičské konanie
 • prevody vlastníckych práv
 • zrušenie a vysporiadanie BSM, podielového vlastníctva,
 • vecné bremená, a pod.

Posudky pre odhad hodnoty nehnuteľností obsahujú v zmysle príslušných zákonov a vyhlášok:

 • zameranie nehnuteľnosti,
 • porovnanie právneho stavu so skutočnosťou (List  vlastníctva, Kópia z katastrálnej mapy, Kolaudačné rozhodnutie, Projekt stavby),
 • popis polohy nehnuteľnosti,
 • popis aktuálneho využitia nehnuteľnosti a analýza alternatívneho využitia nehnuteľnosti,
 • popis stavebnej konštrukcie nehnuteľnosti,
 • analýza nájomných zmlúv,
 • analýza rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti,
 • analýzu trhových vplyvov pôsobiacich na hodnotu nehnuteľnosti,
 • výpočet základných hodnôt nehnuteľnosti: východiskovej (reprodukčnej) hodnoty, a technickej (amortizovanej východiskovej) hodnoty,
 • odhad všeobecnej (trhovej) hodnoty na základe trhových faktorov, resp. kombinovanej hodnoty (kombinácia výnosovej hodnoty a technickej hodnoty), resp. porovnateľnej hodnoty,
 • fotodokumentáciu nehnuteľnosti.

Znalecký posudok pre pozemné stavby sa vypracováva podľa pre posúdenie pozemných stavieb – ide o posudzovanie zabudovaných stavebných konštrukcií, porúch stavieb, kvality vykonaných stavebných prác, technickej deliteľnosti stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a pod.  na budovách, bytoch,priemyselných stavbách, športoviskách a pod, v zmysle prílohy inštrukcie č. 7/2009 MS SR. 

Business consulting

Due diligence podnikateľských plánov a spoločností.

Audit podnikateľských plánov alebo vypracovanie podnikateľských plánov so zameraním na: transparentnosť, analýzu podnikateľského prostredia, finančnú priechodnosť (cash flow a jeho tvorba), analýzu dodavateľsko - odberateľskej štruktúry, rozloženie zodpovednosti a funkcií v spoločnosti a manažmente, SWOT.​

Reštrukturalizácia problémových spoločností alebo projektov

Návrh reštrukturalizácie postavený na: strategickom postavení a smerovaní spoločnosti, efektívnom využívaní aktív spoločnosti, analýze nákladovosti, riešenia dlhovej služby, väzbe voči konkurenčnému podnikateľskému prostrediu, riadení spoločnosti pri realizácii reštrukturalizácie

Referencie

Kontrola projektu výstavby sídliska na „zelenej lúke“: 6 polyfunkčných bytových domov s podzemnými garážami a príslušnej infraštruktúry. Kontrola zameraná na: 1) stavebné povolenia, 2) primeranosť stavebných nákladov a rozpočtu projektu, 3) harmonogram výstavby, 4) odsúhlasovanie stavebnej fakturácie počas výstavby, 5) zhodu postupu výstavby s projektom a harmonogramom stavby. Výstavba 2017 – 2021.

Kontrola projektu výstavby 3 polyfunkčných bytových domov (byty, obchody na prízemí) so 7. až 13 nadzemnými a 2 podzemnými podlažiami pre parkovanie vozidiel, ktoré prepájajú všetky domy. Spolu 52 836 m2 zastavanej plochy podlaží. Kontrola zameraná na: 1) stavebné povolenia, 2) primeranosť stavebných nákladov a rozpočtu projektu, 3) harmonogram výstavby, 4) odsúhlasovanie stavebnej fakturácie počas výstavby, 5) zhodu postupu výstavby s projektom a harmonogramom stavby. Výstavba 2017 – 2021.

Kontrola projektu výstavby administratívnej budovy so 4.NP a bytového domu s 8.NP s 36 bytmi, prepojených podzemnou 3 podlažnou  garážou. Zastavaná plocha podlaží spolu 8 274 m2. Kontrola bola zameraná na: 1) stavebné povolenia, 2) primeranosť stavebných nákladov a rozpočtu projektu, 3) harmonogram výstavby, 4) odsúhlasovanie stavebnej fakturácie počas výstavby, 5) zhodu postupu výstavby s projektom a harmonogramom stavby. Výstavba 2019 – 2020.

Kontrola projektu výstavby logisticko-skladovej haly s administratívou a parkovacími plochami, zastavaná plocha haly 1 686 m2. Kontrola bola zameraná na: 1) stavebné povolenia, 2) primeranosť stavebných nákladov a rozpočtu projektu, 3) harmonogram výstavby, 4) odsúhlasovanie stavebnej fakturácie počas výstavby, 5) zhodu postupu výstavby s projektom a harmonogramom stavby. Výstavba 2018 – 2020.

Kontrola projektu výstavby 4 bytových domov s príslušnou infraštruktúrou, 7-8 podlažných, spolu 228 bytov. Kontrola bola zameraná na: 1) stavebné povolenia, 2) primeranosť stavebných nákladov a rozpočtu projektu, 3) harmonogram výstavby, 4) odsúhlasovanie stavebnej fakturácie počas výstavby, 5) zhodu postupu výstavby s projektom a harmonogramom stavby. 2016 – 2020.

Kontrola projektu výstavby obchodného centra OC SOFI na Bratislavskej ulici. Zastavaná plocha podlaží 2 626 m2. Kontrola bola zameraná na: 1) stavebné povolenia, 2) primeranosť stavebných nákladov a rozpočtu projektu, 3) harmonogram výstavby, 4) odsúhlasovanie stavebnej fakturácie počas výstavby, 5) zhodu postupu výstavby s projektom a harmonogramom stavby.  Výstavba 2018 – 2019.

Kontrola projektu výstavby polyfunkčného bytového domu v Trnave, so štyrmi nadzemnými podlažiami so 48 bytmi, a jedným podzemnou garážou. Zastavaná plocha podlaží 5 394 m2. Výstavba 2018 – 2019. Kontrola bola zameraná na: 1) stavebné povolenia, 2) primeranosť stavebných nákladov a rozpočtu projektu, 3) harmonogram výstavby, 4) odsúhlasovanie stavebnej fakturácie počas výstavby, 5) zhodu postupu výstavby s projektom a harmonogramom stavby. Výstavba 2018 – 2020.

Kontrola projektu výstavby 4 podlažnej  administratívnej budovy s parkoviskom na ulici Novozámocká. 5 307 m2 zastavanej plochy podlaží. Kontrola bola zameraná na: 1) stavebné povolenia, 2) primeranosť stavebných nákladov a rozpočtu projektu, 3) harmonogram výstavby, 4) odsúhlasovanie stavebnej fakturácie počas výstavby, 5) zhodu postupu výstavby s projektom a harmonogramom stavby. Výstavba 2018 – 2020. Výstavba 2018 – 2019.

Kontrola projektu výstavby polyfunkčného bytového domu s 109 bytmi a 6 nebytovými priestormi, 9 nadzemnými podlažiami a podzemnou garážou, spolu 14 680 m2 zastavaná plocha podlaží. Kontrola bola zameraná na: 1) stavebné povolenia, 2) primeranosť stavebných nákladov a rozpočtu projektu, 3) harmonogram výstavby, 4) odsúhlasovanie stavebnej fakturácie počas výstavby, 5) zhodu postupu výstavby s projektom a harmonogramom stavby. Výstavba 2018 – 2020.

Kontrola projektu výstavby 3 bytových domov so 4 obytnými podlažiami a 1 podzemným pre parkovanie áut. Spolu 49 bytov, 8 066 m2 zastavanej plochy podlaží. Kontrola bola zameraná na: 1) stavebné povolenia, 2) primeranosť stavebných nákladov a rozpočtu projektu, 3) harmonogram výstavby, 4) odsúhlasovanie stavebnej fakturácie počas výstavby, 5) zhodu postupu výstavby s projektom stavby a harmonogramom výstavby. Výstavba 2018 – 2019.

Kontrola projektu výstavby polyfunkčného bytového domu s 5 nadzemnými podlažiami a 1 podzemným pre parkovanie áut. Spolu 37 bytov a 1 komerčný priestor. Kontrola bola zameraná na: 1) stavebné povolenia, 2) primeranosť stavebných nákladov a rozpočtu projektu, 3) harmonogram výstavby, 4) odsúhlasovanie stavebnej fakturácie počas výstavby, 5) zhodu postupu výstavby s projektom stavby a harmonogramom výstavby. 2017 – 2019.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: novostavba 5 obytných domov

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: novostavba 3 obytných domov

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: 4 podlažný obchodný komplex s 34 000 m2 zastavanej plochy podlaží: obchodné prevádzky na 1.NP a 2.NP, parkovisko a technické objekty na 3.NP, technické podlažie v 1.PP.

Kontrola projektu výstavby obchodného centra s 3 nadzemnými podlažiami. Zastavaná plocha podlaží 3 049 m2. Kontrola bola zameraná na: 1) stavebné povolenia, 2) primeranosť stavebných nákladov a rozpočtu projektu, 3) harmonogram výstavby, 4) odsúhlasovanie stavebnej fakturácie počas výstavby, 5) zhodu postupu výstavby s projektom a harmonogramom stavby.  Výstavba 2017 – 2019.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebných projektov v 3 mestách : 1 podlažné obchodné komplexy v Zvolene, Detve, Nových Zámkoch

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: bazénový trojpodlažný relaxačný komplex s 6 bazénmi, wellnes centrom, tobogánmi a príslušnou bazénovou technológiou má úpravňou vody.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: novostavba dvoch obytných domov: 17 podlažného s 59 bytmi a obchodnými priestormi a 6 podlažného s 51 bytmi, prepojených podzemnou garážou pre 92 miest áut.  Celková zastavaná podlažná plocha 12 885 m2.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: novostavba dvoch obytných domov, spolu 93 bytov a 2 nebytové jednotky, 14 samostatných garáží.

Stavebný dozor pre rekonštrukciu ošipární, koniarní, kravína na poľnohospodárskych dvoroch Záhorská Bystrica (Družstvo podielnikov Devín), a na Myjave U Zmekov (Poľnohospodárske družstvo Poriadie).

Stavebný dozor pre kompletnú obnovu a  opravu balkónov na obytnom dome v Bratislave – m.č. Ružinov, Mierova ul. č. 62-64: odstránenie pôvodných vrstiev na balkónoch, zabudovania novej hydroizolácie, oplechovania  a keramickej dlažby, nátery oceľových konštrukcií zábradlia.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: bytový dom s 11 nadzemnými podlažiami a 2 podzemnými podlažiami s 134 bytmi a 10 apartmánmi na 2.NP až 11.NP, 2 nebytovými priestormi na 1.NP, 200 parkovacími státiami áut na 2.PP a ž 1.NP, spolu so zastavanou plochou podlaží 20 085 m2.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: bytový dom s 4 nadzemnými podlažiami s 42 bytmi, 7 nebytovými priestormi a 1 podzemným podlažím pre 40 parkovacích státí áut, spolu so zastavanou plochou 5637 m2.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: rekonštrukcia administratívnej budovy na polyfunkčný objekt s 8 nadzemnými podlažiami s 185 bytmi a apartmánmi, 12 obchodnými a

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: novostavba dvoch 10 podlažných stavieb, 1. NP parking a obchodné priestory. 2.NP-10.NP byty, celková podlažná plocha 10.713 m2.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: rekonštrukcia existujúcej stavby na stavbu s 3 podzemnými podlažiami pre parking a 9 nadzemnými podlažiami pre administratívu. Celková zastavaná plocha 9 754 m2 .

Výstavba obchodného centra – outlet, ZP 15.000 m2 obchodnej plochy, cesty a parkoviská.    

Výstavba predajne, ZP 2.500 m2, inžinierske siete: cesty, parkoviská.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: budova pre administratívne centrum, 5.355 m2, 11 podlažná stavba, priestory pre obchod (1.NP) a administratívu (2.-7.NP), 3 podzemné podlažia garáží, plus technické podlažie na 8.NP.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: výstavba obchodnej prevádzky, ZP 2.200 m2, plus inžinierske siete: cesty , parkoviská, preložka potoku

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: bytový dom  plocha. 4.135  m2 s 22 bytmi a podzemnými garážami.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu: 6 bytových domov, spolu 58 bytov a podzemné garáže, spolu 9.940 m2 plochy.

Stavebný manažment projektu, ktorý sa riadil podľa červenej knihy FIDIC a bol spolufinancovaný z fondov EU. Projekt sa realizoval v okrese Námestovo, obsahoval výstavbu 52 km kanalizácií, 26 km vodovodov, 7 vodojemov, 5 čerpacích staníc, intenzifikáciu – rozšírenie ČOV. Zodpovedný za: realizáciu a finančný výsledok stavby, časový harmonogram, tendrový proces supdodávateľov, prípravu supdodávateľských zmlúv, fakturácie voči investorovi, technický personál zhotoviteľa.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu 8 bytových domov (68 bytov), s príslušnou infraštruktúrov: cesty, vodovod, kanalizácia, plynovod, trafostanica, elektrorozvody. V úvodnej fáze projektu preverenie: povolení pre realizáciu projektu, reálnosti a primeranosti nákladov na realizáciu projektu, reálnosti a dosiahnuteľnosti časového harmonogramu stavby. V procese realizácie projektu preverovanie súladu faktúrovaných nákladov (práce, výkony, materiály) s vecnou prestavanosťou, dodržiavanie časového harmonogramu stavby.

Stavebný manažment projektu, ktorý sa riadil podľa červenej knihy FIDIC a bol spolufinancovaný z fondov EU. Projekt sa realizoval v okrese Námestovo, obsahoval výstavbu 52 km kanalizácií, 26 km vodovodov, 7 vodojemov, 5 čerpacích staníc, intenzifikáciu – rozšírenie ČOV. Zodpovedný za: realizáciu a finančný výsledok stavby, časový harmonogram, tendrový proces supdodávateľov, prípravu supdodávateľských zmlúv, fakturácie voči investorovi, technický personál zhotoviteľa.

Stavebný manažment – stavbyvedúci stavby – riadenie stavebnej činnosti zhotoviteľa, príprava fakturácie.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu 8 bytových domov (68 bytov), s príslušnou infraštruktúrov: cesty, vodovod, kanalizácia, plynovod, trafostanica, elektrorozvody. V úvodnej fáze projektu preverenie: povolení pre realizáciu projektu, reálnosti a primeranosti nákladov na realizáciu projektu, reálnosti a dosiahnuteľnosti časového harmonogramu stavby. V procese realizácie projektu preverovanie súladu faktúrovaných nákladov (práce, výkony, materiály) s vecnou prestavanosťou, dodržiavanie časového harmonogramu stavby.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu troch 7-9 podlažných bytových domov (16.149 m2 podl. plochy, 104 bytov) a príslušnej infraštruktúry. V úvodnej fáze projektu preverenie: povolení pre realizáciu projektu, reálnosti a primeranosti nákladov na realizáciu projektu, reálnosti a dosiahnuteľnosti časového harmonogramu stavby. V procese realizácie projektu preverovanie súladu faktúrovaných nákladov (práce, výkony, materiály) s vecnou prestavanosťou, dodržiavanie časového harmonogramu stavby.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu dvoch bytových domov ( 6 resp. 7 podlažných, spolu 3.546 m2 podl. plochy, 43 bytov) a príslušnej infraštruktúry. V úvodnej fáze projektu preverenie: povolení pre realizáciu projektu, reálnosti a primeranosti nákladov na realizáciu projektu, reálnosti a dosiahnuteľnosti časového harmonogramu stavby. V procese realizácie projektu preverovanie súladu faktúrovaných nákladov (práce, výkony, materiály) s vecnou prestavanosťou, dodržiavanie časového harmonogramu stavby.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu dvoch bytových domov (13.114 m2 podl. plochy, 109 bytov) a príslušnej infraštruktúry. V úvodnej fáze projektu preverenie: povolení pre realizáciu projektu, reálnosti a primeranosti nákladov na realizáciu projektu, reálnosti a dosiahnuteľnosti časového harmonogramu stavby. V procese realizácie projektu preverovanie súladu faktúrovaných nákladov (práce, výkony, materiály) s vecnou prestavanosťou, dodržiavanie časového harmonogramu stavby.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu Obchodné centrum “Galeria” Košice (16.000 m2). V úvodnej fáze projektu preverenie: povolení pre realizáciu projektu, reálnosti a primeranosti nákladov na realizáciu projektu, reálnosti a dosiahnuteľnosti časového harmonogramu stavby. V procese realizácie projektu preverovanie súladu faktúrovaných nákladov (práce, výkony, materiály) s vecnou prestavanosťou, dodržiavanie časového harmonogramu stavby.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu bytového domu (64 bytov). V úvodnej fáze projektu preverenie: povolení pre realizáciu projektu, reálnosti a primeranosti nákladov na realizáciu projektu, reálnosti a dosiahnuteľnosti časového harmonogramu stavby. V procese realizácie projektu preverovanie súladu faktúrovaných nákladov (práce, výkony, materiály) s vecnou prestavanosťou, dodržiavanie časového harmonogramu stavby.

Technický dozor projektu. Stavebné dielo obsahovalo: verejný vodovod 522 m, kanalizácia 538 m, cestná komunikácie 3.143 m2, plynovod, trafostanica, prípojky VN, elektrické NN rozvody, verejné osvetlenie, Zodpovedný za: odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, dodržanie podmienok stavebných povolení, kontrolu kvality stavby – súladu realizácie a projektovej dokumentácie, vecnej a cenovej správnosti fakturácie, kontrola časového harmonogramu, prevzatie stavbeného diela a jeho odovzdanie investorovi – objednávateľovi diela.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu 7 apartmánových domov (spolu 133 apartmánov, UP = 12.950m2). V úvodnej fáze projektu preverenie: povolení pre realizáciu projektu, reálnosti a primeranosti nákladov na realizáciu projektu, reálnosti a dosiahnuteľnosti časového harmonogramu stavby. V procese realizácie projektu preverovanie súladu faktúrovaných nákladov (práce, výkony, materiály) s vecnou prestavanosťou, dodržiavanie časového harmonogramu stavby.

Stavebno – poradenské služby: 1) Odborný dozor stavebného projektu administratívneho centra (10.000 m2 podlahovej plochy). V úvodnej fáze projektu preverenie: povolení pre realizáciu projektu, reálnosti a primeranosti nákladov na realizáciu projektu, reálnosti a dosiahnuteľnosti časového harmonogramu stavby. V procese realizácie projektu preverovanie súladu faktúrovaných nákladov (práce, výkony, materiály) s vecnou prestavanosťou, dodržiavania časového harmonogramu stavby. 2) Zastupovanie developera pri zariaďovaní nájomných priestorov administratívneho centra: koordinovanie zmlúv s nájomníkmi, odsúhlasovania stavebných prác pri zariaďovaní nájomných priestorov. Technický dozor výstavby parkoviska administratívneho centra: výberové konanie na projektanta, príprava projektu, výber zhotoviteľa stavby, kontrola kvality diela.

Výrobný areál Vráble, III. etapa. Priemyselný hala s administratívnou budovou

Technické poradenstvo v etape projektovania stavby – zastupovanie developera na projektových a strategických poradách projektu pri riešení: architektúry, interiéru, vybavenia priestorov, cenových nákladov projektu.

Stavebno – poradenské služby na odborný dozor stavebného projektu obchodného centra (plocha 5.300 m2) s príslušnou infraštruktúrov: prístupové cesty a parkoviská, vodovod, kanalizácia, plynovod, trafostanica, elektrorozvody VN/NN. V úvodnej fáze projektu preverenie: povolení pre realizáciu projektu, reálnosti a primeranosti nákladov na realizáciu projektu, reálnosti a dosiahnuteľnosti časového harmonogramu stavby. V procese realizácie projektu preverovanie súladu faktúrovaných nákladov (práce, výkony, materiály) s vecnou prestavanosťou, dodržiavanie časového harmonogramu stavby.

Koordinácia projektu v etape prípravy projektu. Koordinácia projektanta, stavebného inžinieringu, investora. Výberové konanie na stavebný inžiniering.

Supermarket Poprad 1.250 m2 ZP

Unomedical Michalovce Výrobný areál

Technický dozor / stavebný manažment hrubých stavieb rodinných domov.

Technický dozor stavby, kontrola súladu kvality stavebného diela s projektovou dokumentáciou, odsúhlasovanie prestavanosti a fakturácie .

Technický dozor stavby, kontrola súladu kvality stavebného diela s projektovou dokumentáciou, odsúhlasovanie prestavanosti a fakturácie

Technický dozor stavby, kontrola súladu kvality stavebného diela s projektovou dokumentáciou, odsúhlasovanie prestavanosti a fakturácie .

Kontakt

 • +421 903 650 263​
 • +421 2 6541 1713​
 • rudolf.hromadka@rhconsulting.sk
 • RH PARTNER plus s.r.o, Staré Grunty 184, 841 04 Bratislava​
 • Ing. Rudolf Hromádka

Certifikáty